Download Joomla Templates by CowFat Reviews

Vedtægter

Category: Vedtægter
Published: Thursday, 20 February 2020
Written by Super User

 

Vedtægter for Grundejerforeningen "EGEBJERGLUND-SYD" 

§ 1

Stk. 1    Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund-Syd. Dens hjemsted er Ballerup kommune, og dens værneting er Ballerup retskreds.

MEDLEMSKAB

 § 2

Stk. 1     Enhver der ved slutseddel, skøde eller ved enhver anden form for adkomsterhvervelse er eller bliver ejer af en parcel solgt efter 1. august 1940 og udstykket fra Egebjerglund matr. nr. 15b, 19c og 28a Karens Minde m.fl. Ballerup by og sogn, er pligtigt medlem af grundejerforeningen.

Desuden kan ejere af andre parceller, der er beliggende i foreningens område, blive medlemmer af foreningen.

Stk. 2     Hver parcel har én stemme. Et medlem kan give en anden fuldmagt til at stemme for sig. Dog kan ingen møde med mere end én fuldmagt. Medlemmer, der er i restance ud over 3 måneder fra forfaldsdagen, har ikke stemmeret på foreningens generalforsamlinger.                            

Stk. 3    Når en grundejer afstår sin parcel, er han/hun ophørt med at være medlem af foreningen  Grundejeren eller andre i dennes sted kan ikke gøre noget krav gældende over for foreningen, ej heller på andel i dens formuer eller forudbetalt kontingent eller bidrag. En ny ejer indtræder straks i den gamle ejers rettigheder og forpligtelser. Eventuel gæld til foreningen hæfter den til enhver tid værende ejer for. Ejerskifte eller bopælsforandring skal anmeldes til formand eller kasserer.

 FORENINGENS FORMÅL

 § 3

Stk. 1     Foreningens formål er:

  • a)  at varetage medlemmernes interesser med hensyn til forsyningsledninger som f.eks.  el og vand samt vej- og kloakanlæg,vejbelysning m.m.
  • b) at sørge for ordenens overholdelse og påtale, at parcellerne og fortovene renholdes,
  • c) at formidle medlemmernes interesser i øvrige anliggender, der normalt falder ind under en grundejerforenings virkefelt, eller som er vedtaget af foreningens generalforsamling.

 FORENINGENS DRIFT

§4

 Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen, herunder beslutningstagen om forhold af væsentlig økonomisk betydning, f.eks. vedrørende en fortsat sneordning for medlemmerne, og af bestyrelsen til dagligt. 

GENERALFORSAMLING

§5

Stk. 1     Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Dagsordenen og årsregnskabet sendes til medlemmerne sammen med indbydelsen til generalforsamlingen senest 3 uger inden dennes afholdelse. Med indbydelsen skal følge de nedenfor under pkt. 5 nævnte forslag fra bestyrelsen.

Stk. 2      Dagsorden skal i alle tilfælde indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab fra det foregående regnskabsår til godkendelse     eller anden beslutning
  4. Fastsættelse af kontingent og evt. bidrag
  5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Stk. 3    Forslag fra medlemmer til behandling og eventuelt vedtagelse på en ordinær generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse for at kunne behandles og vedtages.

Indkomne forslag lægges normalt på hjemmesiden umiddelbart efter modtagelsen og anses derved for bekendtgjort for medlemmerne.

I sager behandlet under Eventuelt kan afstemning eller endelig afgørelse ikke finde sted.

Generalforsamlingen fastsætter et rimeligt arbejdsvederlag til bestyrelsen.

Stk. 4     Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 33 % af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med 8 dages varsel og senest 3 uger efter derom fremsat begæring. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal indeholde forhandlingsemnet.

Stk. 5     Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og hvor intet andet er bestemt i lovene afgør generalforsamlingen de forelagte sager ved almindeligt stemmeflertal. Dog kan vedtægterne ikke ændres, med mindre 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

Stemmeafgivning foregår ved håndsoprækning. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis 1/5 af de fremmødte medlemmer eller bestyrelsen forlanger det.

Der skrives et beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og referenten. Referatet har derefter fuld beviskraft i enhver henseende.

BESTYRELSEN

§ 6

Stk.1     Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, nemlig formand, kasserer og 3 repræsentanter. Formanden og kassereren vælges særskilt til disse hverv ved simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, på de ulige årstal afgår formanden og 1 repræsentant, og på de lige årstal afgår kassereren og 2 repræsentanter.

Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. En suppleant kan kun fungere som bestyrelsesmedlem indtil førstkommende generalforsamling.

§ 7

Bestyrelsen repræsenterer foreningen som sådan og leder og bestyrer dens  anliggender, herunder dens formue. Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen på gyldig måde og med bindende virkning ved deres underskrift, 2 i forening, hvoriblandt formanden og i dennes forfald næstformanden. Ved almindelige ekspeditioner underskriver formanden alene på bestyrelsens  vegne.

 Bestyrelsen foretager de dispositioner, som er nævnt i § 3, hvorfor bestyrelsen, hvis et medlem efter bestyrelsens skøn tilsidesætter sin renholdelses- og vedligeholdelsespligt efter et passende varsel til medlemmet, kan lade disse arbejder udføre for medlemmets regning.

§ 8

Stk. 1    Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, som træder i stedet for den valgte formand, når denne er forhindret, og en sekretær. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer herunder formanden og/eller næstformanden er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen nedsætter om fornødent arbejdsudvalg.

Udebliver et bestyrelsesmedlem ved 2 på hinanden følgende møder uden anmeldt forfald, betragtes vedkommende som udtrådt af bestyrelsen, som herefter supplerer sig med den ene af de valgte suppleanter. Udtræder endnu et valgt medlem eller suppleanten, indtræder den anden valgte suppleant.

Stk. 2      Sekretæren skriver referat fra bestyrelsesmøder og tilsvarende aktiviteter, og referaterne godkendes af mødets deltagere.

Kassereren fører kasseregnskabet og modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger i henhold til de af generalforsamlingen eller bestyrelsen trufne beslutninger. Udbetaling af beløb herudover må forinden attesteres af formanden. Ved årsafslutningen udarbejder kassereren et udkast til årsregnskab, der forelægges revisorerne.

Det reviderede regnskab underskrives af bestyrelsen og revisorerne og forelægges generalforsamlingen til godkendelse jvf. § 5, stk. 3.

 REGNSKAB OG MEDLEMSBIDRAG

§ 9

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

 § 10.

Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af medlemmernes bidrag til foreningens administration og de andre udgifter, som der i medfør af § 3, påhviler foreningen at afholde. Bidraget forfalder til betaling hvert års l. april for det forløbne år og betales portofrit for foreningen inden april måneds udgang. Såfremt et medlem undlader at betale noget lovligt pålagt bidrag rettidigt, kan foreningen overgive bidraget til retslig inkasso skadeløst for foreningen.

 § 11

Foreningens regnskaber revideres af 2 revisorer, hvoraf den ene vælges samtidig med formanden og den anden samtidig med kassereren. Revisorerne er pligtige til at gennemgå foreningens regnskaber kritisk og efterse, at foreningens beholdning er til stede, og de har når som helst ret til at efterse kassebeholdningen og regnskabsføringen med bilag.

Vedtaget på generalforsamlingen 5.5.1971.

Enkelte ændringer vedtaget på generalforsamlinger 22.5.1979 og 11.5.1989.

Ændret ved generalforsamlingen den 25.3.2004 og generalforsamlingen den 20.3.2014.