Vedtægter for Grundejerforeningen EGEBJERGLUND-SYD

§ 1

Stk. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund-Syd.

Dens hjemsted er Ballerup kommune, og densværneting er Ballerup retskreds.

MEDLEMSKAB

§ 2

Stk. 1 Enhver der ved slutseddel, skøde eller ved enhver anden form for adkomsterhvervelse er eller bliver ejer af enparcel solgt efter 1. august 1940 og udstykket fra Egebjerglund matr. nr. 15b, 19c og 28a Karens Minde m.fl. Ballerupby og sogn, er pligtigt medlem af grundejerforeningen.

Desuden kan ejere af andre parceller, der er beliggende i foreningens område, blive medlemmer af foreningen.

Stk. 2 Hver parcel har én stemme. Et medlem kan give en anden fuldmagt til at stemme for sig. Dog kan ingen mødemed mere end én fuldmagt. Medlemmer, der er i restance ud over 3 måneder fra forfaldsdagen, har ikke stemmeret påforeningens generalforsamlinger.

Stk. 3 Når en grundejer afstår sin parcel, er han/hun ophørt med at være medlem af foreningen. Grundejeren ellerandre i dennes sted kan ikke gøre noget krav gældende over for foreningen, ej heller på andel i dens formuer ellerforudbetalt kontingent eller bidrag. En ny ejer indtræder straks i den gamle ejers rettigheder og forpligtelser. Eventuelgæld til foreningen hæfter den til enhver tid værende ejer for. Ejerskifte eller bopælsforandring skal anmeldes tilformand eller kasserer.FORENINGENS FORMÅL

§ 3

Stk. 1 Foreningens formål er:a) at varetage medlemmernes interesser med hensyn til forsyningsledninger som f.eks. el og vand samt vejogkloakanlæg,vejbelysning m.m.b) at sørge for ordenens overholdelse og påtale, at parcellerne og fortovene renholdes,c) at formidle medlemmernes interesser i øvrige anliggender, der normalt falder ind under engrundejerforenings virkefelt, eller som er vedtaget af foreningens generalforsamling.FORENINGENS DRIFT

§4

Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen, herunder beslutningstagen om forhold af væsentligøkonomisk betydning, f.eks. vedrørende en fortsat sneordning for medlemmerne, og af bestyrelsen til dagligt.

GENERALFORSAMLING

§5

Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Dagsordenen og årsregnskabet sendes tilmedlemmerne sammen med indbydelsen til generalforsamlingen senest 3 uger inden dennes afholdelse. Medindbydelsen skal følge de nedenfor under pkt. 5 nævnte forslag fra bestyrelsen.

Stk. 2 Dagsorden skal i alle tilfælde indeholde følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab fra det foregående regnskabsår til godkendelse eller           andenbeslutning

4. Fastsættelse af kontingent og evt. bidrag

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt

Stk. 3 Forslag fra medlemmer til behandling og eventuelt vedtagelse på en ordinær generalforsamling må væreindgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse for at kunne behandles og vedtages.Indkomne forslag lægges normalt på hjemmesiden umiddelbart efter modtagelsen og anses derved for bekendtgjort formedlemmerne.I sager behandlet under Eventuelt kan afstemning eller endelig afgørelse ikke finde sted.Generalforsamlingen fastsætter et rimeligt arbejdsvederlag til bestyrelsen.

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 33% afmedlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne. Ekstraordinærgeneralforsamling skal indvarsles med 8 dages varsel og senest 3 uger efter derom fremsat begæring. Indkaldelse til enekstraordinær generalforsamling skal indeholde forhandlingsemnet.

Stk. 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og hvor intet andet er bestemt i lovene afgørgeneralforsamlingen de forelagte sager ved almindeligt stemmeflertal. Dog kan vedtægterne ikke ændres, med mindre2/3 af de fremmødte stemmer derfor.Stemmeafgivning foregår ved håndsoprækning. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis 1/5 af de fremmødtemedlemmer eller bestyrelsen forlanger det.Der skrives et beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og referenten. Referatethar derefter fuld beviskraft i enhver henseende.

BESTYRELSEN

§ 6

Stk.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, nemlig formand, kasserer og 3 repræsentanter. Formandenog kassereren vælges særskilt til disse hverv ved simpelt stemmeflertal.Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, på de ulige årstal afgår formanden og 1repræsentant, og på de lige årstal afgår kassereren og 2 repræsentanter.Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. En suppleant kan kun fungere sombestyrelsesmedlem indtil førstkommende generalforsamling.

§ 7

Bestyrelsen repræsenterer foreningen som sådan og leder og bestyrer dens anliggender, herunder dens formue.Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen på gyldig måde og med bindende virkning ved deres underskrift, 2 iforening, hvoriblandt formanden og i dennes forfald næstformanden. Ved almindelige ekspeditioner underskriverformanden alene på bestyrelsens vegne.Bestyrelsen foretager de dispositioner, som er nævnt i § 3, hvorfor bestyrelsen, hvis et medlem efter bestyrelsens skøntilsidesætter sin renholdelses- og vedligeholdelsespligt efter et passende varsel til medlemmet, kan lade disse arbejderudføre for medlemmets regning.

§ 8

Stk. 1 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, som træder i stedet for den valgte formand, når denne erforhindret, og en sekretær. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder detpåkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer herunder formanden og/eller næstformanden ertilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.Bestyrelsen nedsætter om fornødent arbejdsudvalg.Udebliver et bestyrelsesmedlem ved 2 på hinanden følgende møder uden anmeldt forfald, betragtes vedkommende somudtrådt af bestyrelsen, som herefter supplerer sig med den ene af de valgte suppleanter. Udtræder endnu et valgtmedlem eller suppleanten, indtræder den anden valgte suppleant.

Stk. 2 Sekretæren skriver referat fra bestyrelsesmøder og tilsvarende aktiviteter, og referaterne godkendes af mødetsdeltagere.Kassereren fører kasseregnskabet og modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger i henhold til de afgeneralforsamlingen eller bestyrelsen trufne beslutninger. Udbetaling af beløb herudover må forinden attesteres afformanden. Ved årsafslutningen udarbejder kassereren et udkast til årsregnskab, der forelægges revisorerne.

Det reviderede regnskab underskrives af bestyrelsen og revisorerne og forelægges generalforsamlingen til godkendelsejvf. § 5, stk. 3.

REGNSKAB OG MEDLEMSKONTINGENT

§ 9

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

§ 10.

Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af medlemmernes kontingent til foreningens administration og de andreudgifter, som der i medfør af § 3 påhviler foreningen at afholde. Kontingentet dækker en periode svarende til detindeværende regnskabsår, hvori generalforsamlingen finder sted.Kontingentet skal indbetales omkostningsfrit for foreningen inden april måneds udgang.Såfremt et medlem undlader at betale noget lovligt pålagt kontingent rettidigt, vil foreningen sende enerindringsskrivelse, hvor restancen er tillagt et af bestyrelsen fastsat rykkergebyr.Hvis medlemmet stadig ikke betaler, kan foreningen overgive restancen (inklusive gebyrer plus evt. yderligereomkostninger) til retslig inkasso skadesløst for foreningen.

§ 11

Foreningens regnskaber revideres af 2 revisorer, hvoraf den ene vælges samtidig med formanden og den anden samtidigmed kassereren. Revisorerne er pligtige til at gennemgå foreningens regnskaber kritisk og efterse, at foreningensbeholdning er til stede, og de har når som helst ret til at efterse kassebeholdningen og regnskabsføringen med bilag.

Vedtaget på generalforsamlingen 5.5.1971.

Enkelte ændringer vedtaget på generalforsamlinger 22.5.1979 og 11.5.1989.

Ændret ved generalforsamlingen den 25.3.2004,

Generalforsamlingen den 20.3.2014 og generalforsamlingen den 15.3.2018